Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. (1094 Budapest, Angyal utca 24.; a továbbiakban: JOB) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) szerint tájékoztatjuk az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Felhasználó), hogy a www.job.hu, www.brandjob.hu, www.rehabjob.hu, és/vagy www.ventiv.hu (együttesen: honlap) honlapokon való regisztrációja során megadott, valamint a JOB bármely más elérhetőségére a Felhasználó által a JOB részére megküldött, illetve a JOB által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul. A honlapon való regisztrációval és ennek során személyes adatainak megadásával, illetve e-mailes vagy más csatornán történő jelentkezéssel, illetőleg azon keresztül a hozzájárulás megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A JOB az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelheti a Felhasználó alábbi személyes adatait:

 • név;
 • anyja születési neve;
 • születési helye és ideje;
 • lakcíme;
 • adóazonosító jele;
 • végzettsége és végzettséget igazoló okirat száma;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • Facebook azonosító;
 • LinkedIn azonosító;
 • képmás;
 • megváltozott munkaképesség;
 • érintett által megadott CV (önéletrajzi) adatok.

A fenti személyes adatok kezelése a JOB  honlapjainak üzemeltetése, a JOB által nyújtott – munkaerő kölcsönzési, illetve munkaerő-közvetítési – szolgáltatások teljesítése, a Felhasználó számára a munkaadók ajánlatairól szóló tájékoztatás küldése érdekében szükséges.

Cégünk, a JOB, mint adatkezelő, munkaerő-közvetítési és –kölcsönzési szolgáltatás keretében továbbítja az Ön személyes adatait szerződött partnereihez, HR szolgáltatóihoz, pszichológusaihoz és tanácsadóihoz (együttesen: partnerek) annak érdekében, hogy Ön, mint  Felhasználó, számára munkalehetőséget kínáljanak, ajánlataikkal megkereshessék Önt. Felhasználóként tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a JOB partnerei részére továbbításra kerüljenek.

A JOB tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlapon keresztül történt regisztráció során megadott adatok kezelése számítógéppel történik, azonban az nem automatizált, valamint profilalkotás nem történik.

A Felhasználó személyes adatait kizárólag a JOB-nak a nyújtott szolgáltatásokért és az értesítések kiküldésért felelős munkatársai, valamint a szerződött partnerek arra illetékes személyei ismerhetik meg. A JOB az adatok tárolásához használt tárhely biztosításához tárhely-szolgáltót, míg a hírlevelek kiküldéséhez hírlevél-szolgáltatót, mint adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a Felhasználó a honlapon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint írásban, a JOB lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon is kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, amennyiben annak feltételei fennállnak, a JOB haladéktalanul törli a Felhasználó azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek a szolgáltatás nyújtásához.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a JOB által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy a JOB a továbbiakban nem tudja szolgáltatását nyújtani a Felhasználó részére.

A JOB tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a JOB-bal, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

A JOB adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:
Markos Ádám; markos.adam@job.hu
A JOB e-mail címe: job@job.hu
A JOB levelezési cím: 1094 Budapest, Angyal utca 24.

© 2015 JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva.

© nexum